"Sree Kovil"

"Gajaananam Bhoothaganadi Sevitham
Kaphitha Jamboo Phalasara Bhakshitham
Umasutham Sokavinasa Karanam
Namami Vighneshwara Pada Pankajam"

"Yasa Padmasanastha Vipulakatithati Padmapathrayathakshee
Gambheeravarthanabhi Sthanabhara Namitha Subhravasthrothareeya
Lakshmir Divyair Gajendrair Manigana Khachithair Snapitha Hemakumbhai
Nithyamsa Padmahastha Vasathu Mamagruhe Sarvamangalya Yuktha"

"Sakala Duritha Nasam Darsadanaal Paapanasam
Karathala Kamala Sree Vishnu Padaravindam
Kanaka Sikhara Varnam Kamadam Vainatheyam
Amrutha Vijaya Roopam Pakshirajam Namami"

"Manojapam Marutha Thulyavegam
Jithendriyam Budhimathaam Varishtam
Vathathmajam Vanarayootha Mukhyam
Sreeramadootham Sirasa Namami"

"Udyath Bhaskara Sankasam Danda Soolam Dharamkaram
Dhyayami Bhavabheethighnam Bhairavam Bhaktha Valsalam"

"Sphutitha Nalinasamstham Moulibadhendu Rekha
Galadamrida Jalardram Chandravahnyarka Nethram
Swakara Kalitha Mudrapasa Vedakshamalam
Sphatika Rajathamuktham Gaurameesam Namami"

"Dharama Daivam"

"Namasthe Devadevesa
Namasthe Dharaneedhara
Namasthe Sarva Nagendra
Nagadhipathaye Namaha"

"Devim Bala Divakara Dyuthinibham Pathalalokashitham
Nanarathna Virajakunadaladharam Bhoganwitham Susthanim
Sobhangim Sugunanwithabhayavaram Nagathmajan Dharinim
Vandetham Sakaleshtadana Vibhavaam Sree Nagakanyam Sivaam"

Back
Make your own free website on Tripod.com